ماموریت این معاونت جلوگیری از کاهش درآمدهای دانشگاه بدلیل کاهش تعداد دانشجویان و نیز افزایش درآمدهای غیرشهریه ای مبتنی بر برنامه ریزی و تولیدات بدیع می باشد.این در حالی است که اقتصاد دانش بنیان به نحو موثری می تواند از پرت منابع جلوگیری نماید و بر اساس تولیدات دانش محور مسیری مطمئن در آینده را برای دانشگاه رقم بزند، در همین راستا بهبود نظام برنامه ریزی، عدم اتلاف منابع و نیز افزایش کارآمد نظام آموزشی و آموزش های تخصصی بطوری که بتواند سبب نوآوری و تولیدات غیروابسته به منابع شهریه ای شود در دستور کار این معاونت قرار دارد. تبیین برنامه استراتژیک و نیز اقدام در جهت تعادل بودجه های سالانه در جهت افزایش بهره وری دانشگاه از جمله وظایف حوزه برنامه ریزی و اموراقتصاد دانش بنیان می باشد

نام: سید فرزاد

نام خانوادگی: هاشمی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی اقتصاد- استادیار پایه 20

شغل(سمت یا مسئولیت): عضو هیات علمی و مدیرکل برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

پست الکترونیک:                farzadehashemi@yahoo.com