تماس با ما

ردیف نام ونام خانوادگی سمت شماره تماس مستقیم شماره تماس داخلی شماره فاکس
1 سیدفرزاد هاشمی مدیرکل برنامه ریزی و اموراقتصادی دانش بنیان 76503024 2202 76503024
2 پرویز مظفری کارشناس برنامه و بودجه - 2523 -
3 جاوید داودی کارشناس برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان - 2523 -
4 فاطمه آقاحسینی کارشناس توانمندسازی و آموزش های کاربردی 76503024 2256 76503024